Stadgar, styrdokument och Policys

Kuratorskollegiets stadgar

KK-Stadgar

Då kuratorskollegiet i första hand är en samarbetsorganisation är det alltid bra att i första hand ta kontakt med nationerna direkt om man är intresserad av hur de hanterar sina verksamheter. Kuratorskollegiet har inte själva några verksamheter.

Nedan kan man hitta de gemensamma policys som medlemsnationerna jobbar efter.

Likabehandlingspolicy KK

Samarbetspolicy KK

GDPR-policy KK

Narkotikapolicy KK