Om Kuratorskollegiet

Kuratorskollegiet (KK) i Lund är ett samarbetsorgan mellan tolv av Lunds studentnationer – Östgöta nation, Västgöta nation, Lunds nation, Malmö nation, Helsingkrona nation, Sydskånska nationen, Kristianstads nation, Blekingska nationen, Göteborgs nation, Hallands nation, Kalmar nation och Wermlands nation.

KK grundades 1927 av bland andra Tage Erlander, då kurator på Wermlands nation. Allt sedan dess har samarbetet fortskridit. Samarbetet och diskussionerna inom KK handlar som oftast om frågor som berör alla 12 nationer inom samarbetsorganet. Detta samarbete gäller i första hand frågor som rör nationerna gemensamt gentemot exempelvis universitet, AF, kårer, regering och kommun.

Under årets lopp har flera olika underkollegier skapats och avslutats, i dagsläget är sex underkollegier aktiva: Ekonomikollegiet, Inköpskollegiet, Huskollegiet, NATU, Idrottskollegiet och det Internationella kollegiet. Aktiviteter som sker i KK:s regi är bland annat Tandemstafetten, en cykeltävling som genomförs i maj mellan Göteborg och Lund, samt Siste April-lekarna i stadsparken. I parken hålls traditionella tävlingar mellan nationerna. Grenarna har genom historien varit bland annat brännboll, stafett och, det mest prestigefulla, dragkampen. Dessa lekar har bedrivits ända sedan förra sekelskiftet. I dagens KK är den stora dragningskraften dock pajkastningen på kuratelarna.

KK-möten hålls minst var tredje vecka och veckan innan är det kutym att hålla förmöten. Till dessa möten kallas nationernas kuratorer, men samtliga kuratelare är välkomna att delta. Vid omröstningar har varje nation en röst, oavsett storlek.

Vid mötena hanteras frågor som är gemensamma för nationerna. Kuratorskollegiets praktiska arbete leds av en ordförande och en vice ordförande som är heltidsarvoderade. Historiskt har Kuratorskollegiets ordförande varit halvtidsarvoderad och även suttit på ämbetet verkställande sekreterare i Terminsräkningsföreningen.

Stora Kuratorskollegiet

Vart tredje år arrangeras Stora Kuratorskollegiet. Denna stora tillställning hölls för första gången år 1928 efter ett initiativ av Erlander. Till Stora KK bjuds samtliga som någon gång tjänstgjort som nationskurator eller ordförande i Lunds studentkår/Lunds Universitets Studentkårer. Festen hålls alltid i Akademiska Föreningens stora sal och gästerna sitter nationsvis. Av tradition har man alltid en bollek efter middagen.

Parallellt med Stora Kuratorskollegiet arrangeras Stora PQ. Till denna fest bjuds alla som tjänstgjort i någon annan kuratelspost (exempelvis prokurator, prokurator ekonomi, notarie, PR-Chef eller källarmästare) på nationerna under de senaste tio åren.

Stora KK arrangerades senast lördagen den 4 februari 2017. Samtidigt arrangerades Stora PQ, tidigare år kallat Lilla PQ, på Grand Hotel i Lund. 2020 års upplaga ställdes in på grund av coronapandemin och nästa fest är planerat till den 4 februari 2023.

Hederskuratorer

I Lund väljer nationerna fortfarande bemärkta personer till hederskuratorer. Huvudsakligen väljs sittande inspektorer som inte varit nationskuratorer till hederskuratorer. Den direkta anledningen är då att dessa skall kunna gå på Stora Kuratorskollegiet. Det förekommer emellertid att även andra väljs till hederskuratorer; exempelvis valdes Hasse Alfredson till hederskurator i samband med Stora Kuratorskollegiet 2002.

Smålands nations medlemskap och utgång i Kuratorskollegiet

Smålands nation lämnade i samband med sin politiska radikalisering på 1970-talet Kuratorskollegiet, eftersom den inte ansett sig kunna stå bakom de studentikosa traditioner som övriga nationer i Lund har och praktiserar.

I december 2007 ledde ett beslut, av tillståndsenheten i Lunds kommun, till att Smålands medlemmar inte kom in på övriga nationer i Lund. Skälet till detta var att det utskänkningstillstånd som övriga nationer har endast berättigar nationerna att servera alkohol till medlemmar av en nation i Kuratorskollegiet. Under 2008 var Smålands nation provmedlem i Kuratorskollegiet, samma år ändrade Kuratorskollegiet sina stadgar så att ett huvudmannaskap i Akademiska föreningen blev ett krav för medlemskap i Kuratorskollegiet. I maj 2009 beslöt nationen sig för att inte ansöka om medlemskap i AF och blev därför utesluten från Kuratorskollegiet 1 juli 2009.

De som var kuratorer på Smålands innan den politiska radikaliseringen inleddes brukar mangrant markera mot den utveckling som Smålands nation tagit genom att fortfarande deltaga i Stora Kuratorskollegiet iförda Smålands nations nationsband och dess övriga nationsinsignier. Av tradition håller de alltid ett uppskattat tal under Stora KK.