Motkandidaturer

Härmed presenterar Kuratorskollegiets valberedning motkandidaturer till följande poster inför mötet den 23 september 2019! Fri nominering kommer även att ske på mötet till de vakanta posterna.